חיפוש מהיר: חיפוש דירות:
חיפוש לפי קטגוריה:
חיפוש לפי עיר:

כללי

אתר זה הוקם ע"י חברת "מרובע ברשת בע"מ" (להלן- "החברה") .
האתר הינו בבעלותה של חברת" מרובע ברשת בע"מ" והוא מופעל ומנוהל על ידה באופן בלעדי.
תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ופרסום שיעשו בהסכמתך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין החברה אלא אם שונו/תוקנו במסמך חתום ע"י שני הצדדים. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כניסה ושימוש באתר מהווים את הסכמתך לתנאים אלה. במקרה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש.
במידה שמצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת: 
m@meruba.co.il.

זכויות באתר:

כל תוכן, טקסט,תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הכלול באתר זה, לרבות בפרסומות או במידע שבו ("המידע") מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות אחרות וכן בחקיקה ובאמנות בינלאומיות. הנך רשאי להשתמש במידע רק כמותר ע"פ דין וכל שימוש אחר ייעשה רק ע"פ הרשאה מפורשת של החברה או המפרסם.
כל הזכויות במידע המופיע באתר אשר מקורם בחברה או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה.
המידע באתר נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס מידע כלשהו מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.
סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.
החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים ("לינקים") שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר האינטרנט הנכון או לאתר פעיל כלשהו. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בהם בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים , לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר המקושר מלא, מהימן, עדכני או אמין.

הגבלת שימוש

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הינך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים:
תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
הינך מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של החברה, פרט לשימוש המותר על פי חוק.
אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג' כלשהו.
חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים  ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.
חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכדומה.

הגבלת אחריות

אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, דרישה, תביעה כלפי החברה בגין תכונות יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם.
החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או כל שירות המסופק באמצעות האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בביטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - בחומרה, בתוכנה, והחברה אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם לך בשל השימוש באתר.
החברה לא תישא באחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעשויים להיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע שפורסם באתר בין שנערך ע"י החברה ובין שמקורו בספקים אחרים.
אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.
החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי והפרסומות שיפורסמו באתר החברה. האחריות היחידה לתוכן המודעות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. בעסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר החברה ותסוכם בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או יירכשו באמצעותן, לרבות בקשר עם אספקתם, תנאי התשלום בגינם וכל מרכיב אחר בעסקאות אלו. כן לא תישא החברה באחריות לנזק שייגרם למי שיתקשר בעסקה כאמור.

הגנה על פרטיות

מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום לשרותי הפרסום באתר,על המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
יש להדגיש, כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך ועל פרטיותך, תוך נקיטת אמצעים רבים וחדשניים. כמו כן, דואגת החברה לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.
החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל אי אילו מהשירותים שמציע האתר, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך במפורש בתהליך ההרשמה.
שמירת סודיות המידע לגבי כל משתמש תיעשה בהתאם למקובל באתרים מסוג זה.

סיום הסכם עבודה

החברה תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

דין ושיפוט במדינת ישראל

הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.
הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז חיפה , ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.

בקשה לפרסום באתר

כל הודעה או מסמך אחר לחברה. ייעשו בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה., בקשה לפרסום כאמור תחשב כאילו נתקבלה אצל החברה בתוך 72 שעות ממועד המשלוח בדואר אלקטרוני, כאמור ויתור על זכויות בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.

שינוי בתקנון אתר

החברה שומרת על זכותה להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.
הנך מתחייב כי השנויים הנ"ל יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם הכנסתם.
חל איסור מוחלט להעתיק תכנים ותמונות.

נדלן באתר מרובע:

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המלל ותוכן התמונות הנמצאות בקטגוריית הנדל"ן וזאת עקב ססמא אישית וקוד משתמש אשר בעל העסק מקבל ומכיל לתוך האתר תמונות ומלל כרצונו.

במידה ונמצאה בעייה כלשהיא ניתן לפנות להנהלת האתר במייל/טלפון הנמצא בתחתית הדף הנוכחי.

  • ללא אישור ממערכת מרובע, כל העושה שימוש זה פתוח לתביעה מצד מרובע.

מייל:  m@meruba.co.il

טלפון:  1700-55-20-70

                             עודכן לאחרונה ב 9/1/2009

          כל הזכויות שמורות לחברת מרובע ברשת בע"מ - www.meruba.co.il